ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนธรรมะโพธิญาณ จ.ชัยภูมิ

สวนธรรมะโพธิญาณ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งก่อกําเนิดขึ้นจากการดําริของท่านอาจารย์หมอดิลก พูนสวัสดิ์ และกลุ่มญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธา เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดสรรสถานที่ให้เกิดความสัปปายะเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตที่เกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรม

โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมตามแนวทางคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกท้ังเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทั้งนักบวช และฆราวาส ที่มีจิตศรัทธาในการแสวงหาทางพ้นทุกข์ โดยไม่จํากัดเชื้อชาติ ศาสนา ได้มาศึกษาสัจธรรมความจริงของชีวิต ด้วยการเรียนรู้ธรรมชาติกายจิตของตนเอง อย่างสอดคล้องกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ที่กําลังแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติธรรมได้เข้าใจวิถีทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตรงทาง และเกิดความเห็นที่ถูกต้องในการปฏิบัติธรรม อันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการฝึกฝน ปฏิบัติ เรียนรู้ และพัฒนาจนทําให้เกิดปัญญาเพื่อการดําเนินจิตไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุด

เมื่อเข้าใจชัดในสุญญตา ความรักความเมตตาจึงจะบริสุทธิ์ และเมื่อความรักความเมตตาบริสุทธิ์ จึงจะเข้าถึงสุญญตาที่แท้จริง

– อาจารย์หมอ

หากบนเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์ เรากลับขาดซึ่งความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์
เช่นนั้นแล้ว 
ความพ้นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวของเรา จะมีประโยชน์อันใดแก่โลก?

หากความพ้นทุกข์ คือการรู้แจ้งหลุดพ้นจากความหลงยึดติดโดยความเป็นตัวตน
เช่นนั้นแล้ว
บนทางเดินนี้ เราจะดำเนินไปด้วยความเห็นแก่ตัวเราเองได้อย่างไร?

และหากเราเดินไปบนทางๆนี้ โดยคำนึงถึงแต่เพียงตัวเราเองผู้เดียว
เช่นนั้นแล้ว
แน่ใจหรือว่า เรากำลังดำเนินไปสู่การหลุดพ้น จากการยึดติดโดยความเป็นตัวตน?

– อาจารย์หมอ

Comments are closed.