เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

สวนธรรมะโพธิญาณ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งก่อกําเนิดขึ้นจากการดําริของท่านอาจารย์หมอดิลก พูนสวัสดิ์ และกลุ่มญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธา เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดสรรสถานที่ให้เกิดความสัปปายะเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตที่เกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรม

โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมตามแนวทางคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกท้ังเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทั้งนักบวช และฆราวาส ที่มีจิตศรัทธาในการแสวงหาทางพ้นทุกข์ โดยไม่จํากัดเชื้อชาติ ศาสนา ได้มาศึกษาสัจธรรมความจริงของชีวิต ด้วยการเรียนรู้ธรรมชาติกายจิตของตนเอง อย่างสอดคล้องกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ที่กําลังแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติธรรมได้เข้าใจวิถีทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตรงทาง และเกิดความเห็นที่ถูกต้องในการปฏิบัติธรรม อันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการฝึกฝน ปฏิบัติ เรียนรู้ และพัฒนาจนทําให้เกิดปัญญาเพื่อการดําเนินจิตไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุด

 

 

สําหรับผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจัง และมีศรัทธาต่อทางพ้นทุกข์ที่มีความประสงค์จะเข้ามาพักปฏิบัติธรรม ควรศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบตลอดจนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน

ถ้ากลัวคำด่า
บ้าคำชม
ลุ่มหลงการนอน
ชอบเล่นละครบังหน้า
ไม่กล้างานหนัก
ชอบหลบพัก ไม่ภาวนา
ก็อย่ามาสวนธรรมฯ

– อาจารย์หมอ