ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับอุบาสก อุบาสิกา และ ฆราวาส

ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับอุบาสก อุบาสิกา และ ฆราวาส

สวนธรรมะโพธิญาณ บ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

สวนธรรมฯ แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นสถานที่ที่ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามแนวทางคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้  ศึกษาสัจธรรมความจริงของชีวิต เพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอยู่กับธรรมชาติ และ เพื่อความ    พ้นทุกข์ในที่สุด

บุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักปฏิบัติธรรมทุกท่าน ควรศึกษาและปฏิบัติ ตามระเบียบ และข้อปฏิบัติต่อไปนี้โดยเคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน

๑. ระเบียบการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในสวนธรรมะโพธิญาณ

๑.๑ ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมปฏิบัติในสวนธรรมฯ ควรได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์ โดยต้องแจ้งจำนวนวัน และจำนวนคนที่เข้าร่วมปฏิบัติล่วงหน้า

๑.๒ ข้อปฏิบัติในการมาพักค้างที่สวนธรรม

๑) ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถพักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน ยกเว้นได้รับอนุญาตเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์เป็นรายๆไป
๒) ผู้ปฏิบัติที่มาพักค้าง สามารถเลือกที่จะถือศีล 5 หรือ ศีล 8 ได้ตามความสะดวก สำหรับกรณีผู้ถือศีล 5 ให้จัดเก็บหรือเตรียมอาหารเย็นด้วยตนเอง

๑.๓ ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามตารางประจำวันที่กำหนด ถ้ามีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และควรมาก่อนเวลาอย่างน้อย ๕ นาที ในระหว่างรอท่านอาจารย์ให้นั่งสมาธิภาวนาและรักษาความสงบ ไม่ควรพูดคุยกันโดยไม่จำเป็น

๑.๔ ตลอดเวลาที่อยู่ในสวนธรรมฯ ควรใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อการปฏิบัติธรรม โดยมีสติสัมปชัญญะ รู้สึกตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบถอยู่เสมอ ห้ามพูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และไม่ควรจับกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่จำเป็น

๑.๕ ให้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการปฏิบัติฯ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับตนเอง ไม่ต้องส่อแส่จิตไปสนใจผู้อื่นโดยไม่จำเป็น

๑.๖ หากมีความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น หรือเห็นว่ามีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ให้รีบปรึกษาท่านอาจารย์

๑.๗ พึงเป็นผู้สังวร สำรวม มีมารยาทอันสงบเรียบร้อย เป็นผู้เลี้ยงง่าย กินง่าย อยู่ง่ายและใส่ใจบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลา

๑.๘ สำหรับผู้ประสงค์จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องการให้ท่านอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนและให้คำชี้แนะได้ทุกเรื่องทุกเวลา สามารถที่จะสมาทานข้อวัตรปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามเอกสารสมาทานข้อวัตรปฏิบัติท้ายระเบียบนี้เป็นรายๆไป

๑.๙ เนื่องจากสวนธรรมฯ มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างแปรปรวน และของใช้ส่วนกลางเพื่อให้บริการแก่ผู้มาเข้าปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ มีจำนวนไม่มากพอ ผู้ปฏิบัติธรรมควรเตรียมสิ่งของต่อไปนี้มาด้วย ได้แก่

 • ทำความสะอาดศาลาธรรม
 • ไฟฉาย,ร่ม,นาฬิกาปลุก
 • รองเท้าแตะ
 • ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว
 • ถุงนอน อุปกรณ์ป้องกันความหนาว, อุปกรณ์ป้องกันผิวแตก ปากแตก
 • (เพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติธรรม ควรสอบถามสภาพอากาศที่สวนธรรมฯ ก่อนเดินทาง)

๑.๑๐ ผู้ที่ชักชวนผู้อื่นให้มาปฏิบัติที่สวนธรรมฯ ต้องแจ้งระเบียบข้อปฏิบัติให้ผู้มาใหม่เข้าใจล่วงหน้า และควรปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง อย่างเคร่งครัด


๒.  ระเบียบการใช้โรงครัวและการรับประทานอาหาร

๒.๑ การจัดเก็บ และ บริโภคอาหาร ไม่ควรหยิบอาหารจากห้องสต็อกอาหารมาใช้บริโภคโดยตรง ยกเว้นได้รับอนุญาตก่อน และควรมีการตรวจเช็คเป็นประจำเพื่อไม่ให้มีอาหารค้างสต็อก หรืออาหารหมดอายุ

ภาชนะเครื่องใช้ และ อาหาร ได้มีการแยกเก็บระหว่างของท่านอาจารย์ และผู้ปฏิบัติ โดยให้สังเกตจากป้ายที่แสดงไว้

๒.๒ ทางสวนธรรมฯ ได้จัดอาหารไว้ให้ ๒ มื้อ โดยมีแม่ครัว หรือผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการให้ ผู้มาปฏิบัติธรรมสามารถช่วยทำครัวได้ตามสมควร แต่ต้องรักษาใจของตนไว้ สำหรับผู้ถือศีล 5 ให้จัดเก็บหรือดำเนินการหาอาหารในมื้ออื่นๆที่นอกเหนือที่จัดไว้ด้วยตนเอง

๒.๓ ผู้ปฏิบัติควรทำตัวเป็นผู้เลี้ยงง่าย และรู้จักประมาณในการบริโภค ผู้ปฏิบัติธรรม ควรตักอาหารมาให้พอในครั้งเดียวทั้งคาวหวาน (ถ้ามีอาหารเหลือหลังจากที่ทุกคนตักแล้วอนุญาตให้เติมได้) อาหารจะจัดแบบบุฟเฟต์ ผู้ปฏิบัติต้องล้างภาชนะที่ใช้ส่วนตัวด้วยตนเอง แม่ครัวจะมีหน้าที่ล้างของใช้ส่วนรวม ส่วนการจัดเก็บภาชนะที่ล้างแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของงานส่วนรวมในช่วงบ่าย

๒.๔ ผู้ปฏิบัติธรรมต้องรับประทานอาหารพร้อมกัน และก่อนรับประทานอาหาร จะมีการพิจารณาอาหารพร้อมกันก่อนทุกครั้ง

๒.๕ ระหว่างรับประทานอาหารไม่ควรพูดคุยโดยไม่จำเป็น และควรถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมไปด้วย

๒.๖ เมื่อหยิบเครื่องใช้ต่างๆไปใช้ ควรนำมาเก็บที่ด้วยทุกครั้ง


๓.  ระเบียบการใช้สอยเสนาสนะ

๓.๑ ควรช่วยดูแลความสะอาดและกวาดใบไม้ตามทางเดินและบริเวณที่พักทุกวัน และเมื่อจะกลับต้องทำความสะอาดเก็บกุฏิที่พัก ทิ้งขยะ และ ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย

๓.๒ เมื่อมีการยืมเครื่องนอนต่างๆ จากส่วนกลางไปใช้ ให้นำกลับมาคืน ก่อนคืนควรนำไปตากแดดให้เรียบร้อยก่อน อย่าทิ้งไว้ตามกุฏิที่พักเมื่อจะเดินทางกลับ

๓.๓ ช่วยกันดูแลความสะอาดห้องน้ำเมื่อใช้เสร็จ ปิดน้ำ ปิดไฟให้เรียบร้อย และควรปิดประตูห้องน้ำทุกครั้งเพื่อป้องกันสัตว์ต่างๆเข้าไปในห้องน้ำ

๓.๔ ช่วยกันทำกิจกรรมส่วนรวม ในช่วงเวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. (หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) ดังนี้

 • ทำความสะอาดศาลาธรรม
 • กวาดใบไม้รอบศาลาธรรม, ลานธรรม, รอบโรงครัว และตามทางเดินทั้งหมดรวมทั้งลานจอดรถ และทางเดินไปกุฏิแต่ละกุฏิ
 • ทำความสะอาดห้องน้ำตามความเหมาะสม
 • ช่วยทำงานที่โรงครัว ได้แก่ ทำความสะอาดโรงครัว, เก็บภาชนะที่ล้างแล้ว, กรอกน้ำดื่ม, ต้มน้ำร้อน, ทิ้งขยะ(โดยแยกตามชนิดของขยะ), ช่วยเตรียมอาหารบางอย่าง
 • ทำงานกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านอาจารย์มอบหมายให้รับผิดชอบ

งานกิจกรรมส่วนรวมแต่ละงานจะเลือกทำได้ตามสมัครใจและด้วยความเต็มใจ ในระหว่างทำงานให้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปด้วยและรักษาใจของตนให้ดี


๔.  ระเบียบในการแต่งกาย

๔.๑ ควรแต่งกายให้เรียบร้อย ถ้าเป็นไปได้ควรสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมดังนี้

 • ควรใช้สีสุภาพ เช่น สีขาว, ดำ, น้ำตาล, กรมท่า, น้ำเงิน, เทา ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มี สีฉูดฉาด มีลวดลายมาก
 • ควรแต่งตัวสุภาพ ไม่ควรสวมชุดรัดรูป บางเกินไป เอวลอย สายเดี่ยว เสื้อคอกว้าง คอลึก ใส่กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้น
 • ไม่ควรสวมเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์เสริม ที่เป็นไปเพื่อการตกแต่งให้สวยงาม

๔.๒  ไม่มีความจำเป็นต้องแต่งหน้าหรือใช้เครื่องหอม เครื่องสำอางใดๆ