ไฟล์เสียงอ่านหนังสือ

ไฟล์เสียงอ่านหนังสือ

1. คู่มือชีวิตและพัฒนาจิตญาณ

2. หัวใจแห่งความเมตตากรุณา

3. แก่นธรรมจากรัตนวลี (The Essence of Nagarjuna’s Precious Garland, Ratnavali)

Download (56.1 MB)

4. กุญแจสู่โพธิญาณ (The key of meditation)

Download (53.2 MB)

5. คำแนะนำในการภาวนา (The Teaching of Lama Gendun)

Download (35.2 MB)

6. โศลกอันเป็นหัวใจแห่งความเมตตากรุณา (The Heart Verses of Compassion)

Download (52.3 MB)

7. วิถีทางแห่งโพธิญาณ (Bodhicaryavatara, Santideva)

Download (191 MB)

8. แก่นธรรมของท่านมิลาเรปะ (The Essence Songs of Milarepa)

Download (164 MB)

9. คำแนะนำของท่านกัมโปปะ (Instructions of Gampopa)

Download (63.3 MB)

10. ปกิณกธรรมของท่านนาคารชุน

Download (70.9 MB)

11. ธรรมจากสูตรของท่านเว่ยหล่าง

Download (128 MB)

12. คู่มือฝึกจิตฉบับสมบูรณ์ (The seven points of mind training, Lojong Tonglen)

Download (112 MB)

13. คำแนะนำในการภาวนาของท่านกมละชีร่า

Download (59.6 MB)

14. คำสอนท่านโพธิธรรม

Download (260 MB)

15. The Light of Wisdom

Download (71.3 MB)

16. คำเตือนจากท่านคุรุปัทมสัมภาวะ (The Treasures of Padmasambhava)

Download (220 MB)