กิจวัตรประจำวัน

กิจวัตรประจำวัน

กิจวัตรประจำวันของผู้ปฏิบัติธรรมในสวนธรรมะโพธิญาณ

* ๕.๓๐ – ๕.๕๐ ทำวัตรเช้า
๕.๕๐ – ๖.๓๐ นั่งสมาธิ, ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรมร่วมกัน
๖.๓๐ – ๗.๐๐ เจริญสติ เปลี่ยนอิริยาบถ
๗.๐๐ – ๘.๐๐ บำเพ็ญประโยชน์ (เจริญสติในการทำงาน)
๘.๐๐ – ๙.๐๐ รับประทานอาหารเช้า และ ล้างจาน
๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ ปฏิบัติธรรมส่วนตัว / บำเพ็ญประโยชน์
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารกลางวัน และ ล้างจาน
๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ พักผ่อน / ปฏิบัติธรรมส่วนตัว / เปลี่ยนอิริยาบถ
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ บำเพ็ญประโยชน์ (เจริญสติในการทำงาน)
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ ปานะ / ทำกิจส่วนตัว
* ๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ ทำวัตรเย็น
๑๙.๓๐ – ๒๐.๑๕ นั่งสมาธิ, ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรมร่วมกัน


*
กรณี เสาร์-อาทิตย์ ทำวัตรเช้า ๐๕.๐๐ น. ,  ทำวัตรเย็น ๑๘.๓๐ น.

หากบุคคลใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบเวลาของหมู่คณะได้ กรุณาพิจารณาตนเอง เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นทำตามอย่าง จนมีผลเสียหายต่อหมู่คณะ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์ กรณีจำเป็น