ความเมตตากรุณา

ความเมตตากรุณา

ความเมตตากรุณา โดยเฉพาะอัปปมัญญาเมตตา
หรือความรักความเมตตาอันไร้เงื่อนไขใดๆ
เป็นรากฐานที่สำคัญมากของการตั้งมั่นบนมหาสติปัฏฐานสี่
เพราะไร้เงื่อนไข ไร้ความยึดติดโดยความเป็นตนใดๆ
ความรักความเมตตานั้นจึงบริสุทธิ์
เพราะความรักความเมตตาที่บริสุทธิ์
จึงทำให้กาย วจี มโนสุจริต
เมื่อกาย วาจา ใจสุจริต จึงทำให้สติปัฏฐานสี่ตั้งมั่นได้

Comments are closed.