เห็นบวกและลบ

เห็นบวกและลบ

ความหมาย คุณค่า ความเห็น ธรรมลักษณะต่างๆ หรือ Concept ใดๆ
ล้วนเป็นสิ่งสมมุติ ล้วนคือขันธ์ 5

สิ่งสมมุติแม้เป็นเพียงมายาแห่งการปรุงแต่งของจิต คือขันธ์ 5 คือผลงานของขันธ์ 5 แต่ก็เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนและผู้อื่น

หากทิ้งสมมุติ ไร้การปรุงแต่งเสียเลย ประโยชน์ทั้งหลายอันพึงเกิดก็มิอาจมีขึ้น

แต่หากยึดในสมมุติ ยึดการปรุงแต่ง ยึดในประโยชน์ การเวียนว่ายตายเกิดก็มิอาจสิ้นสุด

จงมองให้เห็นความไม่มีบนความมี และเห็นความมีบนความไม่มี

จงมองให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวบนความหลากหลาย
และเห็นความหลากหลายบนความเป็นหนึ่งเดียว

จงมองให้เห็นคุณค่าทั้งบวกและลบของทุกสิ่ง
สามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้ทุกสิ่ง โดยปราศจากความอยากและความกลัว
และไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งและทุกคุณค่าของมัน

Comments are closed.