ความดี คือ อะไร?

ความดี คือ อะไร?

ความดี คือ อะไร?
ความดี คือ สิ่งที่ทำแล้วเป็นประโยชน์
ประโยชน์ คือ ทำให้ตัวเราเองและผู้อื่นไปสู่ความพ้นทุกข์
การทำประโยชน์ทั้งหลายจึงต้องตั้งอยู่บนรากฐาน 2 อย่าง คือ

  1. เป็นไปเพื่อลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของตน
  2. ประกอบด้วยความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น

แต่มนุษย์กลับทำดี เพื่อการได้ดี มี เป็น ของตัวเอง
ความดี จึงผิดเพี้ยน
มนุษย์จึงยึดดี ติดดี และในที่สุด ก็ทุกข์เพราะความดี

หากเราปราศจากซึ่งรากฐานทั้งสอง ซึ่งคือ โพธิจิต
แล้วความดีของเราจะบริสุทธิ์ได้อย่างไร?
เราจะเดินไปสู่อะไร?
แล้วโลกจะเป็นอย่างไร?

แค่เพียงเรารู้จักคิดดี
คิดเพื่อ การปล่อย การวาง
คิดด้วยความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
นี่! เป็นรากฐานที่สำคัญยิ่ง แห่งความพ้นทุกข์
และก็เป็นราฐานแห่งความดีทั้งปวง

แต่หากเราคิดไม่ดี
คิดด้วยความเห็นแก่ตัว เอาตนเป็นที่ตั้ง
คิดด้วยความเกลียดชัง แบ่งเขาแบ่งเรา
นี่! กลับกลายเป็นรากฐานแห่งความทุกข์
และก็เป็นรากฐานแห่งความเลวทั้งปวง

เจริญธรรม

อาจารย์หมอ

Comments are closed.