สามสิ่ง

สามสิ่ง

สามสิ่งที่เธอต้องมองให้เห็นแจ้งเป็นพื้นฐาน ก่อนเธอจะเข้าสู่ความหลุดพ้น คือ

  1. ปรากฏการณ์ทั้งหลายที่ปรากฏล้วนเกิดไปจากจิต
  2. จิตและกิริยาทั้งหลายของจิตล้วนว่างเปล่า
  3. ปรากฏการณ์ จิต และความว่าง ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน

สามสิ่งพื้นฐานที่เธอต้องตั้งมั่น ก่อนที่เธอจะเห็นแจ้งได้เช่นนั้น คือ

  1. การมีสติรู้เท่าทันรูป
  2. การมีสติรู้เท่าทันจิตและกิริยาทั้งหลายจิต
  3. การมีสติรู้เท่าทัน รูป เจตสิก จิต ในขณะนั้นๆ

สามสิ่งที่จะเกื้อหนุนให้เธอมีพื้นฐานเช่นนั้นอย่างตั้งมั่นได้ คือ

  1. การสละละวางอารมณ์ของโลก
  2. การปลีกวิเวก ไม่คลุกคลี
  3. การดำเนินโพธิจิต

นี่คือบทสรุปที่น้อยที่สุดที่พอจะสรุปให้ได้

ปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัติคือ ด่วนสรุป หลงติดอยู่ในผลต่ำๆเตี้ยๆที่เกิดขึ้น จึงไปไม่ถึงไหน

ดังนั้น จงปฏิบัติไปตามขั้นตอน จากหยาบไปสู่ละเอียด โดยไม่รีบกระโดดข้ามขั้นหรือแวะข้างทาง
แล้วเธอจะบรรลุเป้าหมายอันเป็นที่สุดของชีวิต

เจริญธรรม

Comments are closed.