สัมมาทิฐิ

สัมมาทิฐิ

ทำไม มรรค ต้องเริ่มต้นที่สัมมาทิฐิ?

เพราะคนเรามาจากความหลง
เพราะหลงจึงยึดมั่นถือมั่น
เมื่อยึดมั่นถือมั่น จึงทุกข์

ดังนั้น หากยังมีความเห็นผิด ย่อมไม่มีทางพ้นทุกข์

แล้วสัมมาทิฐิจะมาจากไหน ?

สัมมาทิฐิย่อมมาจากการเรียนรู้
การเรียนรู้ ในเบื้องต้น ทุกคนต้องอาศัยผู้รู้หรือสัตตบุรุษ
เมื่อพบผู้รู้ ต้องตั้งใจรับฟังด้วยศรัทธา
เมื่อฟังด้วยศรัทธา ต้องนำมาพัฒนาพากเพียรปฏิบัติ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ จริงจัง และอดทน
เพราะการที่สัมมาทิฐิอันแท้จริงจะก่อเกิดได้ ไม่ใช่แค่ความเข้าใจ
แต่ต้องอาศัยความพากเพียรอย่างยิ่งยวด

ดังนั้น หากขาดซึ่งคุณธรรมเหล่านี้ ก็ยากที่จะพ้นทุกข์
ไม่อาจพ้นทุกข์ เพราะขาดสัมมาทิฐิ

ซึ่งอุปสรรคอันร้ายกาจของคุณธรรมเหล่านี้ ก็คือ ทิฐิมานะ

ความดื้อด้าน ไม่ฟังความใคร
การยึดแต่ในความคิดเห็นของตน
ความคิดอันสับสนอันเกิดจากเหตุผลของกิเลสตัวเอง
ความอ่อนแอของจิต(สติ สมาธิ ปัญญา ขันติ ต่ำ)
ความคับแคบของจิตใจ

ทั้งหมดนี้เป็นอาการที่ออกมาจากทิฐิมานะทั้งสิ้น

ผลก็คือทุกข์แล้วก็ทุกข์

ดังนั้นจงพิจารณาตนให้ดี เพื่อการแก้ไขปรับปรุง
ละสิ่งเสื่อมให้หมด เจริญสิ่งดีให้พร้อม
มิฉะนั้น มันก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย
ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา
แล้วมีโอกาสได้มาเจอกัน

Comments are closed.