มันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเอง

มันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเอง

การพิจารณาใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกธรรม เรื่องธรรมคู่ หรือแม้กระทั่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สุญญตา
มันเป็นการพิจารณาเพื่อให้เห็นแจ้งในความจริงตามเป็นจริง

ผลแห่งการพิจารณาคือจิตใจมันยอมรับ
มันยอมรับเพราะมันเห็นว่า มันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเอง ใครไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้

เมื่อเห็นความเป็นธรรมดาเช่นนั้น จิตก็จะคลายตัวออกจากความยึดติดของมันเอง

พระอาทิตย์จะขึ้นทางตะวันออก และตกทางตะวันตก
ฝนจะตกมากในฤดูฝน
อากาศจะหนาวในฤดูหนาว
คนจะแก่ จะเจ็บ จะตาย
มีพบก็มีพลัดพราก
มีคนดีก็มีคนไม่ดี
มีสุขก็มีทุกข์
มีคุณธรรมก็มีอธรรม…….

มันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเอง

Comments are closed.