ทางที่เราต้องฝึก

ทางที่เราต้องฝึก

ประสบการณ์ทุกอย่าง ย่อมถูกเปลี่ยนเป็นปัญญาได้ เมื่อเราสามารถ เปิดใจ เรียนรู้ ยอมรับมันด้วยความอดทน

แท้จริงทุกสิ่งเป็นเพียงภาพมายา เราจึงไม่ต้องไปอะไรๆท่ามกลางการปรากฏของมัน

แต่บนความเป็นมายานั้น มันก็มีสมมุติอันเป็นมายาซ้อนอยู่ เราจึงต้องเรียนรู้และจัดการมันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคน

แต่บนการจัดการเพื่อประโยชน์ ก็ต้องปราศจากการยึดติดใดๆทั้งสิ้น

นี่คือทาง คือมรรควิถีที่เราทุกคนต้องฝึก

นี่คือความหมายของคำที่ว่า

จงมองให้เห็นความไม่มีบนความมี และเห็นความมีบนความไม่มี

Comments are closed.