ประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์สูงสุด

8. เมื่อพัฒนาตนเองจนถึงที่สุด หน้าที่ที่สำคัญยิ่งต่อไปคือ
การช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ตามกำลังและอินทรีย์ของแต่ละชีวิต

การหมุนกงล้อแห่งธรรมจึงเป็นการรวบรวมเอามงคลทั้งหมดที่ได้สร้างสม มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อื่นต่อไป

เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา จึงไม่ใช่การเข้าไปติดกับดักของนิพพาน

หากนิพพานยังเป็นสิ่งที่แยกต่างจากสังสารวัฏ
นั่นย่อมมิใช่นิพพานในความหมายขององค์พุทธะทั้งหลาย

หากนิพพานคือแดนสงบสำหรับตน เพื่อหลบซ่อนตัวออกจากทุกข์
นั่น ย่อมยังเป็นนิพพานแห่งความหลง

หากนิพพานคือความสงบส่วนตัว ที่ไม่ต้องทำอะไร
นั่นย่อมคือที่หลบซ่อนแห่งตัวตนอันละเอียด ที่จะเห็นแจ้งได้ยากยิ่ง

สังสารวัฏ นั่นล่ะคือ นิพพาน
สรรพสัตว์ นั่นล่ะคือ พุทธะ
กิเลส นั่นล่ะคือ ธรรม
เมตตา นั่นล่ะคือ สุญญตา

ทุกสิ่งทุกปรากฏการณ์ล้วนคือการแสดงออกของจิตเดิมแท้

เมื่อเข้าสู่มงคลข้อสุดท้าย
ธรรมจักรย่อมถูกหมุนโดยตัวของมันเอง

Comments are closed.