บารมีทั้งหก

บารมีทั้งหก

ทาน คือ การเสียสละสิ่งที่ตนยึดติด เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ ด้วยจิตแห่งความเสมอภาค

ศีล เกิดจากความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการดำรงตนเพื่อประโยชน์อันยิ่งของตน

ขันติ คือ พลังของจิตที่มีความอดทนอดกลั้น นิ่งสงบได้ต่อความบีบคั้นทั้งภายในและภายนอก

วิริยะ คือ การกระทำที่สืบเนื่องจนสัมฤทธิ์ผล เพื่อละเพื่อปล่อยวางสิ่งที่ควรละควรวาง เพื่อเจริญเพื่อกระทำให้ยิ่ง ในสิ่งที่ควรเจริญ

สมาธิ คือ จิตที่สงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อการกระทบทั้งปวง ด้วยปัญญา

ปัญญา คือ เครื่องแก้ เครื่องปลด เครื่องตัดขาดปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง เพื่อไปสู่ความเป็นประโยชน์สูงสุด

บารมีทั้งหกนี้คือมงคลอันสำคัญยิ่ง คือพลังที่จะนำพาเรา ไปสู่เป้าหมายอันสูงสุด

ซึ่งทั้งหมดจะสมบูรณ์ได้ ก็ด้วยการหมั่นฝึกตน ด้วยตนเองเท่านั้น

Comments are closed.