ทางพ้นทุกข์

ทางพ้นทุกข์

คนเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร
เพียรที่จะละสิ่งเสื่อม เจริญสิ่งที่เป็นทางเจริญ
ความเพียรจะเกิดได้ต้องมีศรัทธาและความมุ่งมั่น ตั้งใจ จริงจัง
ศรัทธาจะหนักแน่น เพราะมีปัญญาเห็นโทษภัยของเหตุที่นำไปสู่ความทุกข์
การจะเห็นโทษภัยได้อย่างถึงใจก็ด้วยเพราะมีปัญญาที่แยบคาย หรือไม่ก็ ทุกข์จนเข็ด

Comments are closed.