อย่าเสียเวลา

อย่าเสียเวลา

จงปล่อยอดีตทั้งหลายให้ผ่านไป
จงตั้งฐานทั้งสี่ให้มั่นคง
รู้เท่าทันการปรุงแต่งทั้งหลายของจิตให้แยบคาย
ใช้ปัญญาตัดเยื่อใยที่เรายังหลงยึดติดอยู่ให้หมดสิ้น

กิเลสเป็นสิ่งปรุงแต่งอันซับซ้อนแยบยล
เราต้องหัดสังเกตเรียนรู้เท่าทันให้แจ้งชัด
อย่าปล่อยมันให้ผ่านไปโดยไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมัน

หากเช่นนั้น
แม้ดูสงบสุขในเบื้องต้น
แต่เบื้องปลายจะถูกมันหลอกให้ทุกข์อย่างแสนสาหัส

จงตั้งใจศึกษาปฏิบัติให้มาก
หนทางยังอีกยาวไกล
แสวงหาครูบาอาจารย์ผู้รู้จริง
จะได้เรียนรู้หนทางที่ถูกต้อง
ไม่เสียเวลาไปให้เนิ่นช้า
หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นยังมีอีกมาก
ดังนั้น จงดำรงตนบนความไม่ประมาทเถิด

Comments are closed.