ศรัทธาที่แท้จริง

ศรัทธาที่แท้จริง

ศรัทธาเป็นพลังเริ่มต้นที่สำคัญในการเดินไปในทาง
หากเธอไม่มีศรัทธา เธอย่อมไปไม่ถึงเป้าหมายอันใด

ศรัทธาในพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคล ตัวตน แต่เป็นศรัทธาในพระธรรม

การศรัทธาในพระธรรมจะเกิดได้ ก็ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องประกอบ

ศรัทธาในธรรมไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงาย
แต่เป็นความเชื่อด้วยเหตุผลหรือประสบการณ์ตรง

ศรัทธา โดยอาการ คือการยอมรับพระธรรมนั้น และตั้งใจที่จะนำไปปฏิบัติ

มันจึงไม่ใช่แค่เชื่อ แต่หมายถึง
ต้องนำธรรมนั้นไปพากเพียรปฏิบัติด้วยสติ สมาธิ ปัญญา

หากเธอไม่ทำเช่นนั้น นั่นเธอก็ยังมิได้มีศรัทธาที่แท้จริง
เมื่อเป็นเช่นนั้น
แม้ธรรมมากมายที่เธอได้ศึกษาไป
มันก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดกับเธอ

Comments are closed.