สองสิ่ง

สองสิ่ง

จงพากเพียรฝึกที่จะรู้จัก รู้เท่าทันสภาวะรูปนามที่ปรากฏ
อันเป็นการฝึกจิต ฝึกสติ

และฝึกที่จะเข้าใจแจ้งชัดในธรรมลักษณะของรูปนามนั้น ตามเป็นจริง
อันเป็นการฝึกปัญญา ฝึกโยนิโสมนสิการ

เมื่อสองสิ่งนี้สมบูรณ์และสมดุล
ผลก็จะแสดงออก เป็นความรู้แจ้งหลุดพ้น

Comments are closed.