เป้าหมาย

เป้าหมาย

ชีวิตที่เป็นสุข คือ ชีวิตที่สงบ ปราศจากทุกข์ อิสระ และเป็นประโยชน์สูงสุด

สงบ คือจิตใจที่ไม่กวัดแกว่งหวั่นไหวไปตามสิ่งกระทบ

ปราศจากทุกข์ คือ ความสมบูรณ์ดั้งเดิมของธรรมชาติ

อิสระ คือ ปราศจากความเกาะเกี่ยวยึดติดใดๆในโลกทั้งสาม

เป็นประโยชน์สูงสุด คือ เกื้อกูลให้ผู้อื่นได้เข้าสู่ชีวิตที่เป็นสุข

นี่คือเป้าหมายอันแท้จริงของการปฏิบัติ

Comments are closed.