สอดคล้อง

สอดคล้อง

ผู้ที่เข้าใจธรรมแห่งความเป็นหนึ่งเดียว จะเห็นคุณค่าของทุก ๆ สิ่ง

ผู้ที่จมอยู่กับตัวตนของตนจะหลงแปลกแยกจากสิ่งต่างๆ จะไม่มองเห็นคุณค่าของสิ่งใด

ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งใด จะหลงหมายมั่นในคุณค่าความหมายของบางสิ่ง

หลงหมายมั่นในคุณค่าความหมายของบางสิ่ง เพราะหลงยึดอยู่แต่ในความคิดปรุงแต่งของตน

เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เข้าใจความจริงเหล่านี้
ทำชีวิตให้สอดคล้องกับความจริง
แล้วชีวิตจะมีความสุข

Comments are closed.