อย่าได้รีบด่วนสรุปเลย

อย่าได้รีบด่วนสรุปเลย

สิ่งที่ 2 ที่คนเราชอบก่อทุกข์ก่อโทษให้แก่ตนและผู้อื่น คือ ด่วนสรุป

คนสมัยนี้ แม้กระทั่งนักปฏิบัติ ชอบหลงยึดเสมอว่า ตนเข้าใจ ตนรู้ ตนรู้แล้ว

โดยเฉพาะตนเข้าใจคนอื่น

การด่วนสรุปเช่นนั้น เป็นการเสริมทิฐิมานะของตนอย่างยิ่ง สร้างความประมาท ขาดการเรียนรู้ และทำลายโยนิโสมนสิการ

จงให้โอกาสแก่ตนเอง ผู้อื่น และทุกๆสิ่ง

ให้เวลาในการเรียนรู้ให้นานที่สุด

อย่าได้รีบด่วนสรุปเลย

มิฉะนั้น เราจะไม่สามารถออกจากความเป็นตัวตน และความโง่เขลาที่ครอบงำเรามานานนับกัปได้เลย

Comments are closed.