หนทาง

หนทาง

บนหนทางแห่งความหลุดพ้นนั้น
มันจะแสดงออกด้วยอาการ 3 อย่าง คือ

– อิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายของโลก หนึ่ง
– อิสระจากความคิดปรุงแต่งทั้งหลายภายใน หนึ่ง
– แจ้งชัดในธรรมชาติอันเป็นรากฐานดั้งเดิมของสรรพสิ่ง อีกหนึ่ง

ซึ่งการจะเป็นเช่นนี้ได้ เธอจำต้องตั้งมั่นอยู่บนสติ สมาธิ ปัญญาที่สมบูรณ์ ที่เรียกว่า
รู้ 1=3 วาง 3=1

ดังนั้นจงพากเพียรฝึกตนให้มาก ด้วยเมตตาขันติ บน สติ 3 สมาธิ 3 ปัญญา 3

เมื่อใดก็ตามที่ 9 สิ่งนี้มีพลังพอ มันจะประสานรวมกัน ทำให้เธอก้าวไปบนทางแห่งความหลุดพ้น อันเป็นอิสระจากปรากฏการณ์ทั้งปวง

หนทางอันสมบูรณ์อยู่แล้วในตัวมันเอง อันมิได้ถูกสร้างขึ้น
หนทางอันนอกเหนือการไปการมา การหยุดการอยู่
หนทางอันไร้จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด
หนทางแห่งองค์พุทธะทั้งหลาย

ขอจงอย่าได้ประมาทนอนใจวุ่นวายอยู่กับโลกธรรมอันเป็นสิ่งไร้สาระอยู่เลย
หนทางนี้ยังอีกยาวไกล
แต่หากเธอดำเนินไปด้วยโพธิจิต
แม้ไกลแค่ไหน ก็ย่อมถึงได้โดยเร็ว

Comments are closed.