คุณค่าความหมาย

คุณค่าความหมาย

ความเครียดของคนมักเกิดจากการหลงยึดติดในความหมายแห่งความเป็นคู่

ติดดี-ไม่ดี ถูก-ผิด ได้-เสีย เก่ง-ไม่เก่ง ฉลาด-โง่ ฯลฯ นักปฏิบัติควรพิจารณาให้เห็นถึงความไร้แก่นสารของมันให้มาก

หากจิตยอมรับได้ว่ามันเป็นแค่เพียงสมมุติ ลดความทะยานอยากไปในมันได้ จิตก็จะผ่อนคลายลง

เจ็บป่วย-สบายกาย, งานวุ่น-งานสบาย, ปัญหาเยอะ-ราบรื่นไม่มีปัญหา, สุข-ทุกข์
มันล้วนเป็นเรื่องที่เราคิดปรุงแต่ง ต่อเติมคุณค่าความหมายลงไปใน กระแสแห่งความว่างเปล่าตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วของมันเอง ทั้งนั้น

คุณค่าความหมายทั้งหลาย โลกเขาสมมุติปรุงแต่งขึ้นเพื่อประโยชน์ แต่คนเรากลับไม่รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ หลงยึดมั่นถือมั่นมันอย่างจริงจัง จนก่อทุกข์ก่อโทษเบียดเบียนตนและผู้อื่น

จงรู้จักใช้โอกาสและสถาณการณ์ทั้งหลายเพื่อการฝึกตนให้เข้มแข็ง

จงมองให้เห็นสิว่า มันไม่ได้มีคุณค่าความหมายที่แท้จริงหรอก จิตเราปรุงแต่งมันขึ้นมาเองทั้งสิ้น

หยุดการแต่งเติมคุณค่า แล้วเผชิญกับทุกๆสถานการณ์ด้วยจิตที่ราบเรียบ สม่ำเสมอเท่าเทียมกัน เรียนรู้มัน นำมันมาเป็นแบบฝึกหัด พัฒนาตน deal กับมันให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

แล้วทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิต จะกลายเป็นสิ่งล้ำค่า เป็นบันไดไปสู่ความรู้แจ้งหลุดพ้นอันสูงสุด เป็นประตูสู่พุทธภาวะ

Comments are closed.