เจริญ VS เสื่อม

เจริญ VS เสื่อม

พวกเธอทั้งหลาย
หากเธอเจริญความดีเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น
นั่น! เธอมีแต่จะเจริญขึ้น
แต่หากเธอเจริญความดี เพื่อเธอจะได้ดี
นั่น! เธอมีแต่จะเสื่อมลง

หากเธอดูความไม่ดีของตัวเธอเอง แล้วแก้ไขปรับปรุงพัฒนา
นั่น! เธอมีแต่จะเจริญขึ้น
แต่หากเธอดูความไม่ดีของคนอื่น แล้วเกิดความแบ่งแยก ดูถูกเหยียดหยาม
นั่น! เธอมีแต่จะเสื่อมลง

หากเธอยังยึดมั่นอยู่ทั้งในความดีและความไม่ดี
นั่น! เธอย่อมยังเวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ อย่างไม่รู้จักจบสิ้น
แต่หากเธอไม่มุ่งหน้าบำเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไป
นั่น! เธอไม่มีวันจะพ้นทุกข์ไปได้

Comments are closed.