Browsed by
Tag: ความเห็นแก่ตัว

ความดี คือ อะไร?

ความดี คือ อะไร?

ความดี คือ อะไร?
ความดี คือ สิ่งที่ทำแล้วเป็นประโยชน์
ประโยชน์ คือ ทำให้ตัวเราเองและผู้อื่นไปสู่ความพ้นทุกข์
การทำประโยชน์ทั้งหลายจึงต้องตั้งอยู่บนรากฐาน 2 อย่าง คือ

  1. เป็นไปเพื่อลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของตน
  2. ประกอบด้วยความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น

แต่มนุษย์กลับทำดี เพื่อการได้ดี มี เป็น ของตัวเอง
ความดี จึงผิดเพี้ยน
มนุษย์จึงยึดดี ติดดี และในที่สุด ก็ทุกข์เพราะความดี… อ่านต่อ