Browsed by
Tag: ความคิดปรุงแต่ง

ธรรมะวันนี้

ธรรมะวันนี้

ใจเย็นๆ…

ใจเย็นๆ กับทุกปรากฏการณ์
ใจเย็นๆ กับคุณค่าความหมายที่ปรากฏ
ใจเย็นๆ กับอารมณ์ของตัวเอง
ใจเย็นๆ กับความรู้สึก
ใจเย็นๆ กับการรับรู้ที่กำลังเกิด
ใจเย็นๆ กับสัจจะความจริง

ตัณหาถึงจะปรุงแต่งจิตเธอไม่ได้

แล้วเมื่อนั้น เธอจะรับรู้ได้ตามเป็นจริง… อ่านต่อ