Browsed by
Category: Uncategorized

ความปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อื่น

ความปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อื่น

ผู้ที่ปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อื่นพึงตระหนักไว้ให้ดีว่า
คนเราต่างมีเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างหลากหลายกันไปมากมายตามแต่ละ กาละ เทศะ บุคคล

เราจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเอง เรียนรู้เลือกสรร ค้นหาวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะให้สามารถช่วยเหลือเขาได้

หากเรายังช่วยเขาไม่ได้ เราก็ต้องเรียนรู้ปรับปรุงวิธีการของเราต่อไป

มันไม่ได้อยู่ที่เขา มันอยู่ที่เรา
ว่ามีความเข้าใจแยบคายในกาละ เทศะ บุคคลนั้นๆพอรึยัง… อ่านต่อ