พากเพียร

พากเพียร

สิ่งที่ยากที่จะเปลี่ยน คือ มิจฉาทิฐิ
สิ่งที่ยากที่จะทำให้มี คือ สัมมาทิฐิ

สิ่งที่ยากที่จะเปลี่ยน คือ ความเคยชินจากความหลงเดิมๆ
สิ่งที่ยากที่จะทำให้มี คือ ชีวิตบนทางแห่งธรรม

สิ่งที่ยากที่จะเปลี่ยน คือ ทิฐิมานะและความเห็นแก่ตัว
สิ่งที่ยากที่จะทำให้มี คือ ความไม่ถือตนและความรักความเมตตา

สิ่งที่ยากที่จะเปลี่ยน คือ การหาข้ออ้างแก้ตัว และการโทษผู้อื่น
สิ่งที่ยากที่จะทำให้มี คือ การยอมรับความผิดพลาด และแก้ไขปรับปรุงที่ตนเอง

สิ่งที่ยากที่จะเปลี่ยน คือ การเพ่งโทษ ผูกใจเจ็บ มองแต่ความไม่ดีของผู้อื่น
สิ่งที่ยากที่จะทำให้มี คือ ความเห็นอกเห็นใจ ให้อภัย และไม่ถือโทษกัน

มันยากเพราะ อัตตามันจะปกป้องความเป็นตัวตนของตนไว้
มันจึงไม่มีใครที่จะคิดแก้ไขปรับปรุงตัวเองอย่างจริงจัง
นอกจากทำไปตามสิ่งที่กิเลสพาคิด
นั่นคือผลจากความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตน

มันก็น่าแปลกสำหรับชาวพุทธ
ทั้งๆที่รู้ว่า ความทุกข์ทั้งปวงล้วนเกิดไปจากความหลงยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตน
แต่ก็กลับหลงปกป้องตัวตนไว้
แล้วเราจะพ้นทุกข์ไปได้อย่างไร

จงจำไว้ว่า
ไม่มีใครเปลี่ยนใครได้ นอกจากเราต้องพากเพียรเปลี่ยนตัวเราเอง ด้วยความอดทน

Comments are closed.