จงทุ่มเทชีวิตที่เหลือทั้งหมดเพื่อความรู้แจ้ง

จงทุ่มเทชีวิตที่เหลือทั้งหมดเพื่อความรู้แจ้ง

ปรากฏการณ์ทั้งหลาย คุณค่าความหมายทั้งปวง ล้วนเกิดจากจิต
จิตเองก็เป็นเพียงมายา ว่างเปล่าจากตัวตนและความหมายแห่งการเป็นจิต
พวกเธอควรขยันหมั่นเพียรฝึกฝนตนเองให้เห็นจริงตามนี้

เมื่อเธอสามารถเห็นจริงตามนี้ได้
ต่อไป จงฝึกตนให้ตั้งมั่นอยู่บนสัมมาทิฐิเช่นนี้ ในทุกๆปรากฏการณ์ที่กำลังปรากฏ
หากเธอตั้งมั่นได้เช่นนั้น ผลคือความอิสระ นอกเหนือความหมายและคุณค่าใดๆ จะปรากฏ
ซึ่งนั่นคือ ความรู้แจ้ง

ความรู้แจ้ง คือ การประสานกันระหว่างความตื่นรู้อันใสกระจ่างและความว่าง
ซึ่งเป็นรากฐานดั้งเดิมแห่งธรรมชาติทั้งปวง

จงทุ่มเทชีวิตที่เหลือทั้งหมด เพื่อความรู้แจ้งนี้เถิด
แล้วเธอจะพ้นจากการเกิดการตายและความทุกข์ทั้งปวง

และการมาพบกันของเราจะได้ไม่เป็นโมฆะ

Comments are closed.