หน้าที่

หน้าที่

หน้าที่คือความจำเป็นในสมมุติ ที่ทุกคนต้องเรียนรู้และนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์

แต่หน้าที่ก็เป็นเพียงสิ่งปรุงแต่ง เป็นมายา เป็นอัตตสภาวะ มิใช่ธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ที่แท้จริง

จงหาสมดุลระหว่างความจริงทั้งสองให้ได้ แล้วชีวิตจะเป็นอิสระ และเบิกบาน

Comments are closed.