หนทาง

หนทาง

ความแบ่งแยกแตกต่าง เป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้ง
ความขัดแย้งเป็นเหตุแห่งความขุ่นเคือง
ความขุ่นเคืองเป็นเหตุแห่งการสร้างศัตรู
การสร้างศัตรูเป็นเหตุแห่งการทำลายล้าง
การทำลายล้างเป็นเหตุแห่งความสูญเสีย และหายนะ
นี่คือหนทางแห่งมาร

ความรักความเมตตาเป็นเหตุแห่งการให้อภัย
การให้อภัยเป็นเหตุแห่งการปรองดอง
ความปรองดองเป็นเหตุแห่งความกลมกลืน
ความกลมกลืนเป็นเหตุแห่งความสมานสามัคคี
ความสามัคคีเป็นเหตุแห่งการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์เป็นเหตุแห่งการพัฒนา
การพัฒนาเป็นเหตุแห่งประโยชน์อันยิ่งต่อไป
นี่คือพุทธวิถี

Comments are closed.