ตัวตนและหน้าที่

ตัวตนและหน้าที่

แม้ว่าตัวตนของตนจะเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้น ซึ่งมิได้มีอยู่อย่างจริงแท้
และหน้าที่ทั้งหลายก็เป็นเพียงสัญลักษณ์แทนตัวตนนั้นๆ ซึ่งก็ไม่ได้มีอยู่อย่างจริงแท้เช่นกัน แปรเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ บุคคล

แต่เมื่อนักปฏิบัติพิจารณาจนเกิดความแจ้งชัดแล้วว่า
มันมิได้มีตัวตนของตนที่แท้จริงใดๆในสิ่งเหล่านี้
จนสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ได้หมด

สิ่งต่อไปที่เขาจะต้องปฏิบัติก็คือ
ใช้ตัวตน ของตน และหน้าที่ที่มีโดยสมมุตินั้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อื่น

หากเราบกพร่องในหน้าที่ นั่นเป็นความยึดมั่นถือมั่นของเรา

แม้เราคิดว่า เราปล่อยวาง แต่หากเรา ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
นั่น ยังเป็นความยึดติดที่เหนียวแน่นเหมือนเดิม

แม้เราคิดว่าเราปล่อยวางแล้วซึ่งทุกสิ่งในโลก
แต่เราไม่ใส่ใจที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น
นั่น เธอก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ดี

โพธิสัตว์ทั้งหลาย เมื่อท่านแจ้งชัดในความว่างเปล่าของขันธ์ห้า
ท่านจึงมุ่งอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์โดยถ่ายเดียว
ซึ่งนั่นล่ะ คือ หน้าที่ของมนุษย์ทุกคน

Comments are closed.