จงอย่าได้อ่อนแอและงมงาย

จงอย่าได้อ่อนแอและงมงาย

พวกเธอทั้งหลาย จงอย่าได้อ่อนแอและงมงายเลย

ดาบวิเศษแม้วิเศษอย่างไรก็ไม่สามารถเกิดประโยชน์ได้สำหรับผู้ที่ใช้มันไม่เป็น
หากเธอเอาคำพูดของปราชญ์ผู้รู้มากล่าว ท่องบ่น แต่เธอไม่สามารถทำตามคำพูดนั้นได้ มันจะเกิดประโยชน์อันใด

ดังนั้น เมื่อเธอกล่าวนโม ตะสะฯ
จงทำจิตให้น้อม และทำตนให้สอดคล้องตาม ความหมายของมัน

ยกย่องเทิดทูลพระธรรมที่พระพุทธองค์ท่านทรงแสดง เหมือนที่สาตาคิรียักษ์ได้ยกย่อง
น้อมตนลดความเย่อหยิ่ง ถือดีทะนงตน เหมือนที่ อสุรินทราหู ถูกกำราบความถือดีทะนงตนลง
ยกย่องในความเก่งกาจฉลาดปราดเปลืองในการชี้แนวทางที่ถูกต้องให้แก่มวลมนุษย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำนั้น เหมือนท้าวจตุมหาราชทั้งสี่
นับถือในความบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ และพากเพียรทำตนให้บริสุทธิ์ตาม เหมือนท้าวสักกะเทวราช
ขยันศึกษาปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์จนบรรลุสู่ความรู้แจ้ง เหมือนท้าวมหาพรหม

แม้ยักษ์ผู้ติดร้าย หลงอยู่ในอำนาจโทสะ มานะ ก็ยังศรัทธา และน้อมนำธรรมของท่านมาเป็นแนวทางชีวิต
แม้เทพผู้ติดดี หลงอยู่ใน อำนาจโลภะ และมานะ ก็ยังศรัทธา เชื่อฟังและปฏิบัติตาม

ดังนั้น หากเธอน้อมจิตได้เช่นนี้ และตั้งใจดำเนินตามด้วยความสอดคล้องกับธรรมที่กล่าว
คุณวิเศษแห่งพระพุทธศาสนา ย่อมบังเกิดขึ้นแก่เธอ

แต่หากเธอเพียงแค่คิดว่ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษวิโส กล่าวไปบ่อยๆแล้วมันจะดีเอง

เธอย่อมไม่มีทางหลุดพ้นไปจากความเป็นผู้ติดร้าย(ยักษ์) และผู้ติดดี(เทพ) เวียนว่ายอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้น

Comments are closed.