เพราะรู้…

เพราะรู้…

เพราะรู้เท่าทันจิตตสังขารทั้งหลาย
และไม่หลงกลมายาของมัน
จึงจะแจ้งในธรรมชาติแท้ของจิต
เมื่อเข้าใจแจ้งในธรรมชาติแท้ของจิต
จึงจะปล่อยวางจิตได้
เมื่อปล่อยวางจิตได้
จึงจะสามารถรู้แจ้งในนิพพาน
เพราะรู้แจ้งในนิพพาน
จึงจะสามารถแจ้งในธรรมชาติแห่งความสมบูรณ์ดั้งเดิม
ซึ่งการจะแจ้งในทั้งหมดนี้ได้
ต้องมีสติปัญญา ประกอบกับจิตที่อบรมดีแล้ว

Comments are closed.