สมมุติคือวิมุตติ วิมุตติคือสมมุติ

สมมุติคือวิมุตติ วิมุตติคือสมมุติ

เป้าหมายสูงสุดที่พระพุทธองค์มาจุติ
ก็เพื่อให้มนุษย์พัฒนาตนเองไปจนกลายเป็นชีวิตที่ทรงคุณค่าที่สุดที่สามารถเกื้อกูลช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ได้
เมื่อเราเข้าถึงทางสายกลางอย่างแท้จริง
เราจะสามารถใช้สมมุติให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
โดยไม่ยึดติดในสมมุตินั้น

การที่เราใช้สมมุติไม่เป็น แสดงว่า เราไม่แจ้งความจริงของสมมุตินั้น

การที่เราใช้สมมุติได้ดีแต่ยึดติดในสมมุตินั้น แสดงว่าเรา
ไม่เห็นแจ้งความจริงของวิมุตติ

การเห็นความเป็นหนึ่งเดียวของสมมุติและวิมุตติ
คือการเห็นแจ้งในความจริงของทั้งสอง

สมมุติก็คือวิมุตติ วิมุตติก็คือสมมุติ
เราจึงใช้สมมุติให้เกิดประโยชน์ได้ โดยไม่ยึดติด
เพราะแจ้งชัดในวิมุตติภาวะของสมมุตินั้น

Comments are closed.