อย่าปล่อยโอกาสอันล้ำค่าให้ผ่านไป

อย่าปล่อยโอกาสอันล้ำค่าให้ผ่านไป

ธรรมอันเป็นแก่นแท้สูงสุด อันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน ลุ่มลึก และเข้าถึงได้ยากยิ่งนั้น
เธอไม่สามารถจะเข้าถึงได้ด้วยการกระทำอันหยาบ มักง่าย หรือ พยายามดิ้นรนไขว่คว้า

แต่เธอ
ต้องอาศัยศรัทธา ความเพียร และขันติ อันสืบเนื่อง
ต้องอดทนต่อสิ่งที่ยากจะทนได้ คือ กิเลสทั้งหลายในใจของเธอ
ต้องอาศัยสติสมาธิปัญญา ที่แยบคายยิ่งนัก
และต้องอาศัยความเข้าใจแจ้งชัดในหนทางที่ถูกตรง ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว

หากมิฉะนั้น มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ดังนั้นจงมุ่งมั่นตั้งใจ ให้ดีเถิด
โชคดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับคำสอนอันประเสริฐ
อย่าปล่อยให้โอกาสอันล้ำค่ายิ่งนี้ผ่านไปโดยไม่ได้รับผลอันใดเลย
เพียงเพราะความหลงติดใจยินดีในสิ่งไร้สาระทั้งหลายของโลกเท่านั้น

Comments are closed.